אפיזודה

אפיזודה היא תקופה שבמהלכה משתנות מגמות מאקרו כלכליות ויוצרות שיווי משקל חדש. כדי שישראל תבצע קפיצת מדרגה כלכלית-חברתית ותגיע לטופ 15 היא צריכה לעבור אפיזודה של צמיחה.

הגדרה

המושג "אפיזודה" דן בתקופה בה הכלכלה חשופה באופן מתמשך לכוחות לא מחזוריים המשנים את טבען של מגמות מאקרו כלכליות. שינויי המגמות הינם פועל יוצא של מפנה משמעותי במנגנוני ותהליכי המשק.

שימוש

בעוד שכוחות מחזוריים יוצרים תנודות סביב מגמה כלכלית, כוחות שאינם מחזוריים משנים את טבען של המגמות. אפיזודה מתרחשת בעקבות השפעות של אי מחזוריות מתמשכת על הכלכלה כתוצאה מהתערבות יזומה במשק, כוחות מערכתיים, או אירועים שהינם מחוץ לשליטה. למשל, זימבבוה סובלת מאפיזודה של היפר-אינפלציה בגלל מדיניותו של רוברט מוגבי1. מדינות המפרץ הפרסי נהנות מאפיזודה של צמיחה גבוהה בגלל מסחור עתודות הנפט שלהן. העולם הגיע לסיומה של אפיזודה של ריביות נמוכות2.

אפיזודה עומדת בניגוד להתנהלות מחזורית של המשק. למשל, כלכלות עם מגזר תיירותי גדול מאופיינות בתנודתיות עונתית. בנקים מרכזיים מפקחים על תנודתיות שערי הריבית כדי לשמור על יציבות מאקרו כלכלית. עסקים מצפים להחזר השקעותיהם הקיימות לפני שהם חוזרים ומשקיעים. כוחות אלו אינם יוצרים אפיזודה.

אפיזודה אינה בהכרח ניתנת לזיהוי מידי. רק לאחר שבמספר מחזורי עסקים אופיינים מסתיימים הביצועים הכלכליים באופן השונה מהצפוי, ניתן לכנות את התקופה אפיזודה.

על פי חזון הטופ 15 , ישראל נדרשת לעבור אפיזודה של צמיחה משמעותית כדי להפוך לאחת מחמש עשרה המדינות המפותחות ביותר בעולם. סוף.1 Wines, Michael. Zimbabwe, Subtracting Zeros, Adds to Disconent. New York Times, August 8, 2006.
2 Global Markets. The Economist, July 13th, 2006.