Predictable Surprises

ספר זה מציג את המושג "הפתעות צפויות", המתייחס למצבים שהתרחשותם לא נלקחה בחשבון, על אף שהמידע הנחוץ לצורך הכנה מוקדמת היה נגיש וידוע מראש .

Max H. Bazerman and Michael D. Watkins, Predictable Surprises, HBS Press 2004

המושג "הפתעות צפויות" מגדיר מצבים שהתרחשותם לא נלקחה בחשבון, על אף שהמידע הנחוץ לצורך הכנה מוקדמת היה נגיש וידוע מראש (כמו מלחמת יום הכיפורים, או מתקפת ה-11 בספטמבר).

הפתעות מסוג זה מתרחשות בכל ממשלה, ארגון, חברה וקורות גם ליחידים.

ניתוח הסיבות והתהליכים המובילים להתרחשות הפתעות צפויות וסיוע לממשלת ישראל באיתור מוקדם של הפתעות מסוג זה מהווים מרכיב מרכזי ביעדיו ועבודתו של מכון ראות.

לרכישת הספר לחצו כאן.


ספריית מכון ראות מציעה סקירה של ספרים הנוגעים לאתגרי המדיניות עמם מתמודדת ממשלת ישראל. רכישת הספרים דרך אתר המכון מסייעת לפעילותנו.