הממשק בין החוקה הישראלית לפלסטינית: הפזורה שלהם - המיעוט שלנו?

הן בישראל והן ברשות הפלסטינית נדונות כינונן של חוקות. מכון ראות טוען כי על ישראל להתייחס לממשקים שלהן אשר ישפיעו על מצב הקבע.

בימים אלה מקיימת ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דיונים בסוגיית "חוקה בהסכמה". תהליך דומה מתקיים גם בצד הפלסטיני, שם נכתבת טיוטה נוספת לחוקה, רביעית במספר, לקראת הקמתה של מדינה פלסטינית.

מה הסוגיה?

לכאורה, אין קשר בין שני התהליכים: תפיסת העולם בישראל היא כי סוגיית החוקה הפלסטינית היא עניין פלסטיני פנימי והחוקה הישראלית היא עניין ישראלי פנימי.

ואולם, נראה שלשתי החוקות נגיעה לאחת הסוגיות המורכבות ביותר שתעצב את מצב הקבע: מערכת יחסים המשולשת בין ישראל, אזרחיה הערבים והמדינה הפלסטינית:

  1. ישראל – אחת הסוגיות המורכבות ביותר העומדת בפני מנסחי החוקה היא סוגיית מעמדם של ערביי ישראל כמיעוט. סוגיה זו נדונה בישיבות ועדת חוקה חוק ומשפט בשבועיים האחרונים (ר' ישיבות הוועדה בנושא "זכויות מיעוטים" (30/5) ו"סמלים חינוך ותרבות" (7/6)).
  2. הפלסטינים – הטיוטה ה- 3 לחוקה (האחרונה עד כה) משקפת אי בהירות אודות מעמדם של ערביי ישראל ביחס למדינה הפלסטינית. הטיוטה אינה מכילה אמירות מפורשות, ואולם, מן הטיוטה משתמע כי לערביי ישראל זכות לבחור ולהיבחר במדינה הפלסטינית.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

אפקט ההשתקפות בין המערכות החוקתיות – הפזורה שלהם, המיעוט שלנו

  1. כל מה שנכתב במערכת החוקתית הישראלית עשוי להשתקף במערכת החוקתית הפלסטינית. כך, סעיפים בחוקה הישראלית הקושרים את הפזורה היהודית לישראל או המקנים לישראל מעמד מיוחד ביחס ליהדות התפוצות עשויים להשתקף בחוקה הפלסטינית.
  2. ההבדל המהותי – הפזורה היהודית היא מעבר לים, ואילו חלק מ"הפזורה" הפלסטינית מהווה מיעוט בישראל.
  3. ישראל תתקשה להתנגד לסעיפים בחוקה הפלסטינית שמהווים השתקפות של סעיפים בחוקה הישראלית.

הזכות לאזרחות (כפולה) – בימים אלה מתקיים דיון אודות "חוק האזרחות". אחת הסוגיות המרכזיות לקראת מצב הקבע היא הזכות לאזרחות כפולה ודרכון כפול ישראלי-פלסטיני.

כיווני חשיבה ופעולה

טיוטת החוקה הישראלית – יש לזהות את כל הסעיפים הנוגעים ליחסי מדינה-פזורה אשר עשויים להשתקף בחוקה הפלסטינית, ולבחון את ההשפעות האפשריות של השתקפות זו על משולש היחסים העתידי בין מדינת ישראל, ערביי ישראל והמדינה הפלסטינית במצב הקבע. דוגמאות לסוגיות בהקשר זה: המעמד של ישראל ביחס לתפוצות; מעמדה של הסוכנות היהודית בישראל; דרכונים כפולים או אזרחות כפולה; אופן מימוש הזכות להגדרה עצמית; חוק השבות ונפקות של אזרחות.

טיוטת החוקה הפלסטינית – על ישראל לגבש מדיניות ביחס לתהליך כתיבת החוקה הפלסטינית, תכניה ופרשנותה. האפשרויות הן: השפעה ישירה על תכנים או תהליכים, מלחמה על פרשנות החוקה או התעלמות מהחוקה תוך עיגון האינטרסים של ישראל באפיקים אחרים.