שילוב הערבים אזרחי ישראל ב'חזון ישראל 15'

מסמך זה עוסק באתגר שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית שתאפשר לישראל לזנק אל קרב 15 המדינות המפותחות מבחינת איכות החיים של תושביהן.

תקציר

מסמך זה עוסק באתגר שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית שתאפשר לישראל לזנק אל קרב 15 המדינות המפותחות מבחינת איכות החיים של תושביהן. המסמך יציג את החשיבות של שילוב כזה, יצביע על הפערים הבסיסיים במדיניות הקיימת ויציג הסתכלות חדשה על תפקידי הממשלה ועל מספר זירות שבהן צריכה הממשלה לעצב מדיניות.

שילוב הערבים אזרחי ישראל הוא נושא בעל חשיבות רבה לישראל. מצד אחד, שילוב כזה מהווה תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה כלכלית; מצד שני, הוא עשוי לעכב מגמות של בידול וניכור כלפי המדינה בקרב אוכלוסייה זו. עם זאת, ברור שאין בשיפור משמעותי באיכות חייהם של הערבים אזרחי ישראל כדי 'לפתור' את סוגיית מערכת היחסים המורכבת בינם לבין המדינה.

בשנים האחרונות פורסמו תכניות רבות לסגירת הפערים בין החברות היהודית והערבית ואף ניכרת עשייה רבה של הממשלה בכיוון זה.

ואולם, למרות שהתכניות הקיימות לשילוב המגזר הערבי במשק עשויות להשיא תרומה משמעותית לפיתוח הכלכלי של החברה הערבית, ספק אם יש בכוחן לצמצם את הפערים באיכות החיים בין היהודים לערבים בישראל או להגביר באופן מהותי את ההשתלבות בכלכלה הישראלית. זאת משום שתכניות אלה אינן נותנות מענה הולם או מתעלמות מ:

• החסמים הפנימיים בחברה הערבית - חסמים אלו מהווים אילוץ קשה על הפיתוח הכלכלי של החברה הערבית ועל שילובה בכלכלה הישראלית.

• אי-האמון המובנה של החברה הערבית בממסד - גורם זה הוא אחד המכשולים המרכזיים בפני יישום מדיניות אפקטיבית של הממשלה.

ללא התגברות על חסמים אלה, לא תהיה קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית בקרב הערבים אזרחי ישראל.

מדיניות ממשלתית יעילה חייבת לכלול לא רק פעולות ממשלתיות 'מסורתיות' שחותרות לאפליה מתקנת ומדיניות שוויוניות, אלא גם מכלול פעולות נוסף אשר בכוחו להמריץ מנגנונים מעודדי צמיחה בחברה הערבית ולהכשיר את הקרקע להעמקת הזיקות הכלכליות והעסקיות הבין-מגזריות.

למסמך המלא לחצו כאן.