הרשות הפלסטינית

מונח זה מתאר את הגוף שנולד מכוח הסכמי אוסלו בין ישראל ואש"ף. גוף זה נועד לייצג את הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה במשך תקופת ביניים כהסדר זמני לקראת מצב הקבע של שטחים אלו.

הגדרה

המונח "הרשות הפלסטינית" מתייחס לגוף שנולד מכוח הסכמים שנחתמו במסגרת תהליך אוסלו בין ישראל ואש"ף, ואשר נועד לייצג את הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה במשך תקופת ביניים, כהסדר זמני לקראת "מצב הקבע" של שטחים אלו.

רקע

בהסכם מסגרת למו"מ עתידי עם הפלסטינים, שהיה חלק מהסכמי קמפ דיוויד 1978 אשר נחתמו בין ישראל למצרים (ללא השתתפות הפלסטינים), נקבע כי בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה יוחל "ממשל עצמי פלסטיני" לתקופה של 5 שנים. ממשל זה יהווה שלב מוקדם לקראת מצב הקבע של שטחים אלו.

תחת הממשל העצמי, לאחר נסיגת הממשל הצבאי הישראלי ומינהלו האזרחי, ייהנו הפלסטינים מאוטונומיה מלאה;1 לא יאוחר מהשנה השלישית לממשל העצמי יחלו שיחות על הסכם קבע בין נציגי ישראל, מצרים, ירדן ונציגי הפלסטינים הנבחרים מהגדה המערבית ורצועת עזה.

עקרונות אלו אומצו בהצהרת העקרונות (9/93) שהתוותה את מבנה התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני, הידוע כתהליך אוסלו. בהצהרת העקרונות נקבע גם כי תחום שיפוטה של המועצה הפלסטינית הנבחרת יכלול את רצועת עזה והגדה המערבית, אשר יהווו "יחידה טריטוריאלית אחת"2, וכן כי יוקם כח משטרה פלסטיני לשמירת הסדר וביטחון הפנים.

בהתאם לזאת, נחתם הסכם עזה ויריחו (5/94) שבו הוחלט על הקמת הרשות הפלסטינית, כמימוש עיקרון הממשל עצמי פלסטיני; נקבע כי לרשות הפלסטינית יהיו סמכויות חקיקה, ביצוע, שיפוט ושיטור, אך לא תהיה לה סמכות לנהל מדיניות חוץ עצמאית; אש"ף יוכל לנהל משא-ומתן ולחתום על הסכמים עם מדינות או עם ארגונים בין-לאומיים לתועלת הרשות הפלסטינית במקרים מסוימים בלבד.3

מועד חתימת ההסכם (4/5/94) נקבע כתחילת "תקופת הביניים" (5/94-99) ולאחריו הועברו הסמכויות בשטחי הגדה ועזה לידי הפלסטינים (8/94). בעקבות החתימה על ההסכם, שב יו"ר ארגון "הפת"ח" ו"אש"ף", יאסר ערפאת, לעזה (1/7/94) וארבעה ימים אח"כ הושבע גם כראש הרשות הפלסטינית (ר' יו"ר הרשות הפלסטינית).4

בהסכם הביניים (9/95), שנועד להסדיר את היחסים בין הצדדים במהלך תקופת הביניים, נקבע כי בחירות ייערכו למועצה הפלסטינית ולראיס5 (כך במקור) של הרשות המבצעת של המועצה; אלה ייבחרו לתקופת מעבר שאורכה לא יעלה על חמש שנים ממועד החתימה על הסכם עזה ויריחו (5/94);

בעקבות הסכם הביניים, הממשל הצבאי הישראלי נסוג מהערים המרכזיות בגדה המערבית ושטחי הגדה ועזה חולקו לשלושה איזורים:

  • ב"איזורי A", הועברו הסמכויות הביטחוניות והמנהליות לרשות הפלסטינית (שליטה בלעדית על כ-17% מהגדה המערבית);
  • ב"איזורי B", השליטה הביטחונית נשארה ישראלית והשליטה המנהלית הועברה לרשות;
  • ב"איזורי C", הסמכויות הביטחוניות והמנהליות נשארו בידי ישראל. 6

בהתאם להסכם הביניים, התקיימו בחירות למועצה הפלסטינית (1/96) בהן נבחר ערפאת ליו"ר הרשות7; והחל המו"מ על הסכם הקבע (5/96), אשר נפסק בשל מתקפת הטרור הפלסטינית (2-3/96) והבחירות בישראל (5/96).

בהיעדר הסכם קבע עם תום תקופת הביניים, ממשיכה הרשות הפלסטינית להתקיים כיישות שאינה מדינה (ר' "מעמד המדינה הפלסטינית"), זאת ללא שליטה על הגבולות, המרחב האווירי, מים, בקרת גבולות, המשטר הפיסקאלי והמוניטארי ומדיניות החוץ והביטחון.


נספח

תמצית הסעיפים הנוגעים למעמדה של הרשות הפלסטינית


הסכם עזה ויריחו

סעיף IV – מבנה והרכב הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית תורכב מגוף אחד אשר יוציא אל הפועל ויהיה אחראי לכל הכוחות והאחריות הביצועיים והחקיקתיים אשר מועברים אליו. היא תקבע לעצמה את כללי הנוהל הפנימיים שלה.

אש"ף ידווח לממשלת ישראל על שמות חברי הרשות הפלסטינית וכן על כל
שינוי בהרכב אנשיה. שינויים בהרכבה של הרשות הפלסטינית ייכנסו לתוקף עם
חילופי מכתבים בין אש"ף לממשלת ישראל.

סעיף V – תחום סמכות

תחום הסמכות הטריטוריאלי מכסה את רצועת עזה ואזור יריחו, פרט ליישובים ולאזור המתקנים הצבאיים. תחום הסמכות הטריטוריאלי יכלול קרקע, תת-קרקע ומים טריטוריאליים.

תחום הסמכות הפונקציונאלית מקיף את כל הכוחות והאחריות. תחום סמכות זה אינו כולל יחסי חוץ, ביטחון פנים וסדר ציבורי של היישובים ואזור המתקנים הצבאיים והישראלים וביטחון חוץ.

תחום הסמכות האישית חל על כל אדם המצוי בתחום הסמכות הטריטוריאלית כאמור לעיל, פרט לישראלים, זולת אם נקבע אחרת בהסכם זה.

לרשות הפלסטינית נתונים, במסגרת סמכותה כוחות ואחריות חקיקתיים, ביצועיים ושיפוטיים, כאמור בהסכם זה.

סעיף VI – הכוחות והאחריות של הרשות הפלסטינית

הרשות הפלסטינית, הינה בעלת סמכויות חקיקה כמו גם כוחות ביצועיים; בעלת מערכת שיפוטית בלתי תלויה; כוח לנסח קווי מדיניות, לפקח על יישומם, להעסיק סגל עובדים, להקים מחלקות, רשויות ומוסדות, לתבוע ולהיתבע ולכרות חוזים; להחזיק ולנהל מרשם ורשומות של האוכלוסין, ולהוציא תעודות, רישיונות ומסמכים.

בהתאם להצהרת העקרונות, לרשות הפלסטינית לא יהיו כוחות ואחריות
בתחום יחסי החוץ, אשר כולל הקמה בחוץ-לארץ של שגרירויות, קונסוליות או כל
סוג אחר של נציגויות ועמדות זרות או התרת הקמתן ברצועת עזה או באזור יריחו,
ומינוי או קבלה של צוות דיפלומטי וקונסולארי והפעלת תפקידים דיפלומטיים.

על אף הוראות סעיף זה, יוכל אש"ף לנהל משא-ומתן ולחתום על הסכמים
עם מדינות או עם ארגונים בין-לאומיים לתועלת הרשות הפלסטינית במקרים הבאים בלבד: הסכמים כלכליים; הסכמים עם מדינות תורמות למטרת יישום ההסדרים למתן סיוע לרשות הפלסטינית; הסכמים למטרת יישום תוכניות הפיתוח האזורי; הסכמים בעניינים תרבותיים, מדע וחינוך.

דין ודברים בין הרשות הפלסטינית לבין נציגי מדינות זרות
וארגונים בין-לאומיים, וכן הקמה ברצועת עזה ובאזור יריחו של משרדי ייצוג
שאינם אלה המתוארים בהסכם זה, לא ייחשבו יחסי-חוץ.

סעיף VII – סמכויות חקיקה של הרשות הפלסטינית

לרשות הפלסטינית יהיה הכוח, במסגרת תחום סמכותה, להוציא חקיקה,
בכלל זה חוקי-יסוד, חוקים, תקנות ודברי חקיקה אחרים.

חוקים וצווים צבאיים שהיו בתוקף ברצועת עזה ובאזור יריחו לפני
חתימת הסכם זה יישארו בתוקף, אלא אם תוקנו או בוטלו בהתאם להסכם זה.


הסכם הביניים


פרק 1 – המועצהסעיף I – העברת סמכות

המונח "מועצה" לאורך כל הסכם זה יתפרש, עד לכינונה של המועצה, כאילו מובנו הוא הרשות הפלסטינית.

העברת הכוחות והאחריות לכוח המשטרה המוקם על ידי המועצה הפלסטינית תיעשה באופן הדרגתי.

לאחר כינונה של המועצה, יפורק המנהל האזרחי בגדה המערבית, והממשל הצבאי
הישראלי ייסוג. נסיגת הממשל הצבאי לא תמנע ממנו את הפעלת הכוחות והאחריות שלא יועברו למועצה.

ועדה משותפת לתיאום ולשיתוף פעולה לעניינים אזרחיים ומשרדי קישור אזרחיים מחוזיים, יוקמו בכדי לאפשר תיאום ושיתוף פעולה בעניינים אזרחיים בין המועצה לבין ישראל.

המשרדים של המועצה, ומשרדיהם של הראיס של המועצה, הרשות המבצעת שלה וועדות אחרות שלה, ימוקמו באיזורים שתחת סמכות טריטוריאלית פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה.

סעיף II – בחירות

ייערכו בחירות פוליטיות ישירות, חופשיות וכלליות למועצה ולראיס
של הרשות המבצעת של המועצה.

בחירות אלו תהוונה שלב מעבר משמעותי מכין לקראת מימוש הזכויות הלגיטימיות של
העם הפלסטיני ודרישותיו הצודקות, ותספקנה בסיס דמוקרטי להקמת מוסדות פלסטינים.

פלסטינים מירושלים הגרים בה יהיו רשאים להשתתף בתהליך הבחירות.

הבחירות יוכרזו על ידי יו"ר הרשות הפלסטינית מיד לאחר חתימת הסכם זה.

סעיף III – מבנה המועצה הפלסטינית

המועצה הפלסטינית והראיס של הרשות המבצעת של המועצה מהווים את הרשות
הפלסטינית לממשל עצמי בשלב הביניים, שתיבחר על ידי העם הפלסטיני בגדה המערבית, בירושלים וברצועת עזה, לתקופת המעבר.

למועצה תהיינה סמכויות חקיקה וביצוע, בהתאם להצהרת העקרונות.

המועצה והראיס של הרשות המבצעת של המועצה ייבחרו במישרין ובאותה עת על ידי
העם הפלסטיני בגדה המערבית, בירושלים וברצועת עזה. המועצה והראיס של הרשות המבצעת של המועצה ייבחרו לתקופת מעבר שאורכה לא יעלה על חמש שנים מיום החתימה על הסכם עזה-יריחו ב-4 במאי 1994.

מיד עם כינונה, תבחר המועצה יושב-ראש מבין חבריה. יושב-הראש ינהל את המועצה וועדותיה, יחליט על סדר יום של כל ישיבה, יניח בפני המועצה הצעות להצבעה ויכריז על תוצאותיהן.

סעיף IV – גודל המועצההמועצה הפלסטינית תורכב מ-82 נציגים ומהראיס של הרשות המבצעת, אשר ייבחרו
במישרין ובאותה עת על ידי העם הפלסטיני של הגדה המערבית, ירושלים ורצועת עזה.
סעיף V – הרשות המבצעת של המועצה (PG)

לרשות המבצעת תוענק סמכות הביצוע של המועצה והיא תפעיל אותה מטעם המועצה.

המועצה תפרסם את שמות חברי הרשות המבצעת מיד עם מינוים הראשוני ובעקבות כל שינוי.

הראיס של הרשות המבצעת יהיה, מתוקף תפקידו, חבר ברשות המבצעת.

כל יתר חברי הרשות המבצעת, יהיו חברי המועצה, שייבחרו ויוצעו למועצה על ידי הראיס של הרשות המבצעת של המועצה, ויאושרו על ידי המועצה.

הראיס של הרשות המבצעת יהיה רשאי למנות כמה אנשים, שמספרם לא יעלה על עשרים אחוזים מסך כל החברים ברשות המבצעת, שאינם חברי מועצה, לשם הפעלת סמכות ביצוע והשתתפות במשימות הממשל . חברים ממונים אלו לא יהיו רשאים להצביע בישיבות המועצה.

חברי הרשות המבצעת שאינם נבחרים חייבים להיות בעלי כתובת תקפה בשטח שתחת סמכות המועצה.

סעיף IX – כוחות המועצה ואחריותה

סמכות הביצוע של המועצה הפלסטינית תכלול את הסמכות לנסח ולבצע מדינויות פלסטיניות ולפקח על יישומן, לפרסם כל כלל או תקנה במסגרת הסמכויות הנתונות בחקיקה מאושרת ובהחלטות מנהליות, כפי שנדרש למימוש ממשל עצמי פלסטיני, את הסמכות להעסיק סגל עובדים, לתבוע ולהיתבע ולכרות הסכמים, ואת הסמכות להחזיק ולנהל מרשמים ורשומות של האוכלוסייה, ולהנפיק תעודות, רישיונות ומסמכים.

בהתאם להצהרת העקרונות, לא יהיו למועצה כוחות ואחריות בתחום יחסי החוץ,
אשר כולל הקמה בחוץ-לארץ של שגרירויות, קונסוליות או כל סוג אחר של משלחות ונציגויות זרות או התרת הקמתן בגדה המערבית או ברצועת עזה, ומינוי או קבלה של צוות דיפלומטי וקונסולארי, וביצוע תפקידים דיפלומטיים.

על אף הוראות פסקה זו, יוכל אש"ף לנהל משא ומתן ולחתום על הסכמים עם מדינות או עם ארגונים בין-לאומיים לתועלת המועצה במקרים הבאים בלבד: הסכמים כלכליים; הסכמים עם מדינות תורמות למטרת יישום ההסדרים למתן סיוע למועצה; הסכמים למטרת יישום תוכניות הפיתוח האזורי; הסכמים בענייני תרבות, מדע וחינוך.

דין ודברים בין המועצה לבין נציגי מדינות זרות וארגונים בין לאומיים, וכן הקמה בגדה המערבית וברצועת עזה של משרדי ייצוג שאינם אלה המתוארים לעיל, למטרת יישום ההסכמים הנזכרים לעיל, לא ייחשבו יחסי חוץ.

בכפוף להוראות הסכם זה, תהיה למועצה, בתחומי סמכותה, מערכת שיפוטית של בתי משפט וטריבונלים פלסטינים שתהיה עצמאית.

פרק 2 - היערכות מחדש והסדרי ביטחוןסעיף XI – אדמות

שני הצדדים רואים בגדה המערבית וברצועת עזה יחידה טריטוריאלית אחת, ששלמותה ומעמדה יישמרו במשך תקופת הביניים.

שני הצדדים מסכימים ששטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא
ומתן על מעמד הקבע, יועבר לסמכות המועצה הפלסטינית, באופן הדרגתי שיושלם בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה, כמפורט להלן:

אדמות באזורים מאוכלסים (אזורים A ו-B), לרבות אדמות מדינה ואדמות הואקף, תועברנה לסמכות המועצה במהלך השלב הראשון של ההיערכות מחדש.

באזור C, בשלב הראשון של ההיערכות מחדש, תעביר ישראל למועצה כוחות ואחריות אזרחיים שאינם קשורים לשטח.

ההיערכויות מחדש הנוספות של כוחות צבאיים ישראלים לאתרים צבאיים מוגדרים
תיושמנה בהדרגה בהתאם להצהרת העקרונות, בשלושה שלבים, במרווחי זמן של שישה חודשים, לאחר כינון המועצה, באופן שתושלמנה בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה.

במהלך שלבי ההיערכות מחדש הנוספת שיושלמו בתוך 18 חודשים מיום כינון המועצה, כוחות ואחריות הנוגעים לשטח יועברו בהדרגה לסמכות פלסטינית שתחול על שטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע.

פרק 3 - עניינים משפטייםסעיף XVII

סמכותבהתאם להצהרת העקרונות, סמכות המועצה תכסה שטח גדה מערבית ורצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת, למעט:סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע: ירושלים, יישובים ישראלים, אתרים
צבאיים מוגדרים, פליטים פלסטינים, גבולות, יחסי חוץ וישראלים; וכן

כוחות ואחריות שלא הועברו למועצה.

בהתאם לכך, סמכות המועצה מקיפה את כל העניינים הנופלים בתחום סמכותה הטריטוריאלית, התפקודית והאישית.

סמכות המועצה תורחב בהדרגה כך שתכסה שטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע, באמצעות סדרת היערכויות מחדש של הכוחות הצבאיים הישראלים. סעיף XVIII – סמכויות חקיקה של המועצה

בעוד שסמכות החקיקה הראשית תהיה בידי המועצה בשלמותה, הראיס של הרשות המבצעת של המועצה יהיה בעל סמכויות החקיקה הבאות: הסמכות לאשר חקיקה או להגיש הצעות חקיקה למועצה; הסמכות לפרסם חקיקה שאומצה על ידי המועצה; לפרסם חקיקת משנה, לרבות תקנות, הנוגעת לכל עניין המפורט ובמסגרת הקבועה בכל חקיקה ראשית המאומצת על ידי המועצה.

סעיף XI – אדמות

שני הצדדים רואים בגדה המערבית וברצועת עזה יחידה טריטוריאלית אחת, ששלמותה ומעמדה יישמרו במשך תקופת הביניים.

שני הצדדים מסכימים ששטח הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע, יועבר לסמכות המועצה הפלסטינית, באופן הדרגתי.